STIGLE TRAGIČNE VIJESTI IZ NOVOG PAZARA, OBJAVILI SU BROJ PREMINULIH OD KORONA VIRUSA: Stanje u kovid bolnici je teško, ljekari na izmaku snaga!

STIGLE TRAGIČNE VIJESTI IZ NOVOG PAZARA, OBJAVILI SU BROJ PREMINULIH OD KORONA VIRUSA: Stanje u kovid bolnici je teško, ljekari na izmaku snaga!

Gi­nu­li smo bu­kval­no do po­sljed­nje tru­n­ke snage da ih spa­se­mo, ali de­se­to­ro lju­di smo izgu­bi­li, svje­do­či za Ku­rir prvi čovjek ko­vid bo­l­ni­ce u No­vom Pazaru

– Te­ška noć je iza nas, da­li smo sve od se­be, gi­nu­li smo bu­kval­no cije­le no­ći, ali de­se­to­ro lju­di smo izgu­bi­li, pe­to­ro je iz No­vog Pa­za­ra, tro­je iz Sje­ni­ce i dvo­je iz Tu­ti­na, pr­ve su rije­či za Ku­rir dr Mi­r­sa­da Đe­r­le­ka, koo­r­di­na­to­ra Op­šte bo­l­ni­ce u No­vom Pa­za­ru, ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je Sr­bi­ju obi­šla vije­st da je u toj ko­vid bo­l­ni­ci to­kom pret­hod­ne no­ći od ko­ro­na­vi­ru­sa umr­lo 10 pa­ci­je­na­ta.

Ka­ko obja­šnja­va, uglav­nom su to lju­di ko­ji su ka­sno do­šli u bo­l­ni­cu, sa sa­tu­ra­ci­jom 40 ili 45, sa tre­ći­nom plu­ća, u te­r­mi­nal­noj fa­zi, lju­di sta­ri­ji od 70 go­di­na, ko­ji su ima­li i dru­ge bo­le­sti.

– Upr­kos to­me, lje­ka­ri su da­li sve od se­be, bu­kval­no, svi smo se za te lju­de bo­ri­li do po­sljed­njeg tre­nu­t­ka, do po­sled­njeg tru­n­ka šan­se da ih spa­se­mo. Onaj ko ni­je bio sa na­ma, ko to ni­je vi­deo, ko ni­je imao pri­li­ku da vi­di res­pi­ra­tor­nu je­di­ni­cu, ne mo­že ni da za­mi­sli ka­kva je to bo­r­ba. Mo­ram zai­sta da po­hva­lim sve na­še lje­ka­re, me­di­cin­sko oso­blje, ovo je pik epi­de­mi­je, ti lju­di ra­de u sme­na­ma ko­je su 12 ili 24 sa­ta, da­ju sve od se­be i vi­še od to­ga, ovo je te­ška bo­r­ba da se sva­kom čo­ve­ku po­mo­g­ne, da se sva­ki ži­vot spa­se ako se po­ja­vi ima­lo šan­se – re­kao je dr Đe­r­lek.

Osim te­ške, cr­ne vije­sti o umi­ra­nju od ko­ro­ne, on je re­kao da ima i do­brih vije­sti – u če­tvr­tak je iz ove usta­no­ve ot­pu­šte­no 90 pa­ci­je­na­ta ko­ji su pre­bro­di­li ko­ro­nu.

– Na­j­te­ži je taj tre­nu­tak ka­da vi­di­mo da gu­bi­mo čo­ve­ka, da ne mo­že­mo vi­še ni­šta da uči­ni­mo. To je tre­nu­tak, a ni mi lje­ka­ri ni­smo lju­di od ka­me­na, ni­smo lju­di od gvo­žđa, kad se sr­ce cije­pa, kad isc­r­pe­mo sve na­še mo­ći – ka­že dr Đe­r­lek.

– Ni­sam bio na ra­ti­štu, ali ovo je bo­r­ba kao na fron­tu, ovo je rat, ta­ko to shva­ta­mo, ta­ko se i bo­ri­mo i da­je­mo sve od se­be.

U sa­mom No­vom Pa­za­ru već da­ni­ma sva­kog ju­tra na ta­bla­ma su no­ve umr­li­ce. Grad se uti­šao, lju­di pri­la­ze, tu­gu­ju, gle­da­ju ko je te no­ći izgu­bio bi­t­ku za vi­ru­som. Sli­č­no je i u Tu­ti­nu, Sje­ni­ci… Na­da je da vrh epi­de­mi­je, va­lj­da, po­la­ko pro­la­zi, da po­pu­šta, da će usko­ro bi­ti i lje­ka­ri­ma la­k­še, da će usko­ro bi­ti ma­nje smr­ti, da će ži­vot po­bije­di­ti, piše “Kurir.rs”. fokus/narodnjaci.net

scroll to top